Algemene voorwaarden

Natuurlijk wil je vooraf graag weten waar je aan toe bent, vinden wij ook belangrijk. Daarom vind je hieronder onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Pittig Bakkie
Pittig Bakkie is een vennootschap onder firma, gevestigd in Nijmegen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 716 591 37. 

Pittig Bakkie werkt met algemene voorwaarden, lees je het document goed door zodat je weet wat we van elkaar mogen verwachten? 

Hieronder worden eerst wat begrippen toegelicht die je in dit document tegen kunt komen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Verder lees je onder welke voorwaarden wij onze diensten en producten leveren. 

Voor de leesbaarheid van dit document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij- en wij-vorm te schrijven. Zijn de bepalingen op onderdelen onduidelijk, neem dan gewoon contact op via info@pittigbakkie.nl.

Artikel 1. Definities

 1. In deze voorwaarden komt een aantal begrippen voor die hieronder worden toegelicht:
  a. ‘Aanbieding’: de rechtshandeling, oftewel het aanbod, (al dan niet mondeling), die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
  b. ‘Annulering’: alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
  c. ‘Diensten’: alle aan jou geleverde producten en diensten, onder andere het bouwen van websites, (online) trainingen, hosting, onderhoud van de website, SEO, (re)branding, e-mail marketing, (Google-)Adds, social media marketing, restyling, het schrijven van (web)teksten en alle andere door ons ten behoeve van onze werkzaamheden voor jou van welke aard ook, verricht in het kader van de Overeenkomst.
  d. ‘Jij’ die handelt als natuurlijk persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van onze Diensten.
  E. ‘Overeenkomst’: de rechtsbetrekking tussen ons in de meest ruime zin van het woord.
  F. ‘Website’: de website https://pittigbakkie.nl/

 

Artikel 2. (Toepasselijkheid) algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden eventueel met een aanvullende overeenkomst, zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst (ook in de webshop) en eventuele vervolgopdrachten, voor zover daar door ons niet schriftelijk van is afgeweken.
 2. Bij de ondertekening van een offerte of overeenkomst verklaar jij dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en dat je daar mee akkoord gaat.
 3. Jouw voorwaarden worden van de hand gewezen: zij zijn op voorhand niet van toepassing.
 4. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan vindt uitleg plaats (zoals dat heet) ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 5. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijven alle andere bepalingen volledig van toepassing. Wij gaan dan in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen af te spreken. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt zoveel mogelijk gevolgd.
 6. Wij mogen deze voorwaarden eenzijdig wijzigen. Die wijzigingen maken wij voor inwerkingtreding bekend. Als je binnen 5 dagen na de aangekondigde wijziging geen bezwaar maakt, dan stem je op die manier in met de wijzigingen. Zijn de wijzigingen voor jou bezwaarlijk, geef je dit op tijd aan én leidt het tot ontbinding van onze overeenkomst? Dan zijn wij nooit gehouden tot een vergoeding en/of restitutie van het al door jou betaalde bedrag.

Artikel 3. Offertes & aanbiedingen

 1. Je krijgt van ons een vrijblijvende offerte althans aanbieding op maat. De offerte heeft een geldigheid van dertig dagen, waarna het aanbod in de offerte automatisch vervalt.
 2. In de offerte wordt het bedrag voor jouw opdracht aan ons vastgesteld. Ook nemen wij als dat van toepassing is op de opdracht, een levertijd op in de offerte.
 3. Een door ons aangegeven levertijd is altijd indicatief en het geeft jou bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 4. Onze overeenkomst

 1. Onze overeenkomst komt tot stand als jij de offerte hebt geaccepteerd of door een gedraging van jou, waaruit wij mochten afleiden dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

 2. Mocht je bepaalde aantekeningen maken of reacties geven op de offerte, dan maken zij geen deel uit van overeenkomst, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.

 3. Wij kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden als jij redelijkerwijs kan (althans had kunnen) begrijpen dat het aanbod of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. Onze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt bij voltooiing, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of als wij schriftelijk anders overeenkomen.

 5. Als voor de uitvoering van de overeenkomst een termijn is overeengekomen (of opgegeven), dan is dit voor ons nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een fatale termijn stel je ons altijd schriftelijk in gebreke. Wij dienen dan van jou een redelijke termijn te krijgen om alsnog uitvoering te geven aan overeenkomst. Het geeft jou in ieder geval nooit recht de overeenkomst te annuleren, ontvangst van de diensten of betaling te weigeren.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

 1. Wij spannen ons in om onze diensten naar beste inzicht en vermogen zoveel mogelijk volgens de gemaakte afspraken uit te voeren. Toch rust op ons slechts een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

 2. Als een goede uitvoering van overeenkomst dit vereist, mogen wij werkzaamheden laten verrichten door (een) derde(n). De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW sluiten wij uitdrukkelijk uit.

 3. Jij zorgt dat de gegevens en informatie, waarvan wij in de onboardingcall hebben aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan je redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van Overeenkomst, op tijd en in de juist vorm aan ons worden verstrekt. Laat je dit na, dan hebben wij het recht de uitvoering van overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 4. Weiger jij op een bepaalde manier jouw medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst, dan ben je nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan ons te betalen. Ook als wij nog geen werkzaamheden konden uitvoeren of de opdracht konden afronden.

 5. Het kan eventueel zo zijn dat wij plug-ins van derden aanbevelen. Let wel op dat wij in eerste instantie geen partij zijn in de overeenkomst tussen jou en de aanbieders van de licenties en/of plug-ins, tenzij anders aangegeven. De voorwaarden van die aanbieders van toepassing op het gebruik van de plug-ins. Ook kunnen die aanbieders kosten voor het gebruik van de licenties en/of plug-ins in rekening brengen.

 6. Mochten wij zelf plug-ins gebruiken of installeren, dan behouden wij ons altijd het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor ondersteuning daarvan. Wij maken dit altijd van te voren kenbaar.

Artikel 6. Wijziging Overeenkomst & meerwerk

 1. Als tijdens de uitvoering van overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, gaan wij op tijd en in onderling overleg tot aanpassing van Overeenkomst.

 2. Wijzigingen in onze oorspronkelijke overeenkomst zijn pas geldig als die wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door ons allebei. Een wijziging gaat altijd schriftelijk. Het maakt hierbij niet uit of wij al aan de opdracht zijn begonnen of nog niet.

 3. Als wij op jouw verzoek of met jouw voorafgaande instemming, werkzaamheden of andere prestaties verrichten of hebben verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, kwalificeren wij dit als meerwerk. Meerwerk zal door jou worden vergoed volgens onze gebruikelijke tarieven. Van meerwerk is ook sprake als de omvang van de overeenkomst wordt uitgebreid of gewijzigd.

Artikel 7. Kosten, honorering & betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in EURO en exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.

 2. Wij mogen altijd eventuele reiskosten, parkeerkosten en overige kosten (apart) in rekening brengen.

 3. Wij mogen een spoedtarief hanteren van minimaal 30% van het geoffreerde bedrag. Onder spoed verstaan wij als een bepaalde

  handeling althans opdracht, binnen 48 uur moet worden geregeld en het uit moeten voeren van die handeling is ons niet toe te

  rekenen.

 4. Wij mogen een avond- en weekend tarief hanteren van minimaal 50% van het geoffreerde bedrag, als een bepaalde handeling in het

  avond of weekend moet worden verricht, de handeling niet kan wachten tot de volgende (werk)dag en dit ons niet is toe te rekenen.

 5. Wij mogen kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave herstellen.

 6. Je hebt de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte (betaal)gegevens direct bij ons te melden.

 7. Betaling gaat via (online) factuur tussentijds, na afronding van of voorafgaand aan de dienstverlening, tenzij anders overeengekomen.

  Een en ander staat altijd bij de betreffende dienst vermeld.

 8. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. Als je niet op tijd betaalt ben je automatisch in verzuim, zonder dat daarvoor een

  ingebrekestelling is vereist. Je bent dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend

  vanaf het moment dat je in verzuim bent tot het moment dat je het verschuldigde bedrag betaalt.

 9. Als wij besluiten een vordering wegens wanbetaling via de rechter te incasseren, ben je naast de hoofdsom en de wettelijke rente,

  ook gehouden de (buiten)gerechtelijke kosten te vergoeden.

 10. Wij mogen de aan jou te berekenen vergoedingen jaarlijks aanpassen. Wij laten jou dit op tijd weten.

 11. Je doet afstand van het recht om een schuld aan ons te verrekenen met een vordering op ons.

 12. Je doet afstand van het recht om nakoming van een verplichting op te schorten (uit te stellen).

Artikel 8. Strippenkaart

 1. Het is mogelijk om voor onze diensten een strippenkaart aan te schaffen.

 2. De prijs van de strippenkaart is in euro’s en exclusief BTW.

 3. Op de website staat hoeveel één strip vertegenwoordigt.

 4. De niet-gebruikte strippen zijn niet inwisselbaar voor geld.

 5. De strippenkaart is geldig voor 1 (zegge: één) jaar vanaf het moment van aankoop.

 6. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd inzetten van strippen, wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een afloop

  van de strippenkaart waarbij nog niet alle strippen zijn gebruikt.

 7. Betaling voor de strippenkaart geschiedt voorafgaand aan het gebruik.

Artikel 9. Webshop & uitsluiting herroepingsrecht

 1. Het is mogelijk om in onze webshop low priced producten aan te schaffen.
 2. De prijs is altijd in euro’s en exclusief BTW.
 3. Betaling voor een product geschiedt voorafgaand aan de koop van het product.
 4. Alle producten bevatten digitale inhoud en die inhoud is volledig en meteen beschikbaar na betaling. Dat betekent dat er nooit recht op restitutie bestaat bij reeds betaalde gelden. Je kunt de bestelling dus na betaling, niet ontbinden of annuleren.

Artikel 10. Bouw website/ webshop

 1. Wat in de offerte staat is beslissend voor de inhoud, uitleg en de uitvoering van de overeenkomst.

 2. Voor de start van het traject factureren we 50% vóór de start en factureren we de overige 50% ná oplevering van de website óf in

  ieder geval drie maanden ná de start van het traject, ongeacht of de website al “in de lucht” en/of opgeleverd is.

 3. Wij beginnen niet met de uitvoering van de overeenkomst, voor de eerste betaling door ons is ontvangen.

 4. Je hebt recht op 2 (twee) revisieronden, waarbij jij de door jou gewenste aanpassingen kunt doorgeven.

 5. Ongeacht lid 2 van dit artikel, geldt hoe dan ook altijd dat zolang de volledige betaling niet door ons is ontvangen, wij de website niet

  overzetten op het live domein of op jouw hostingpartij.

Artikel 11. (Online) training

 1. Het is mogelijk om een (online) training bij ons af te nemen.

 2. Het hele bedrag dient voorafgaand aan de (online) training betaald te zijn via de webshop of via de factuur, anders kan deelname

  door ons worden geweigerd.

 3. Wij mogen bepaalde deelnemers altijd weigeren, om welke reden dan ook. De deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat wij een

  reden bekend moeten maken. De betalingsverplichting vervalt en de voldane betaling (naar evenredigheid van nog niet ontvangen

  prestaties) wordt terugbetaald.

 4. Bij de 1-op-1 training wordt de datum / worden de data in overleg met jou vastgesteld.

 5. Als jij de afspraak 48-24 uur voor de training intrekt, ben je verplicht het verschuldigde bedrag en de door ons gemaakte onkosten te

  betalen.

 6. Als jij de afspraak 24 uur of korter voor onze afspraak intrekt, zijn wij genoodzaakt de geboekte training in rekening te brengen. Wij

  kunnen onze tijd dan namelijk niet op dezelfde manier besteden.

 7. Bij een online training ontvang je (tenzij sprake is van een storing) een bevestiging van de geplaatste bestelling. Na het volledig en

  succesvol afronden van de online betaalprocedure krijg je direct toegang tot de online training en beschik je over de bestelde producten via een eigen inlog. Op dat moment kun jij jouw bestelling niet meer annuleren, er bestaat geen restitutie bij betaalde gelden. Het is niet mogelijk om te annuleren en je moet derhalve het volledige bedrag betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 8. Wij kunnen jou geen garantie geven dat de online training altijd en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of schadeplichtig voor schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de training. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig is voor het gebruik.

 9. Je houdt na betaling, één jaar toegang tot de online training . Mocht je na één jaar nog toegang willen tot de online training, dan is er de mogelijkheid om toegang te houden voor een nader af te spreken perioden, tegen een gereduceerd tarief.

 10. Door problemen of fouten in de software of de hosting van de website, heb je soms mogelijk tijdelijk geen toegang. Dit probeer wij altijd zo snel mogelijk op te lossen.

 11. Wij streven ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar kunnen dit niet garanderen. Als wij de materialen verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, laten wij je dit uiterlijk 2 maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Wij sturen dit bericht naar het laatste e-mailadres dat je aan ons bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een juist mailadres is voor eigen risico.

 12. Wij mogen de inhoud tussentijds wijzigen voor verbetering als ook de planning van onderdelen. Je ontvangt hiervan bericht, zonder dat wij gehouden zijn aan opgave van reden.

 13. Wees je er tot slot van bewust, dat op onze (online) training (bijvoorbeeld de informatie, content etc.) ook ons intellectueel eigendom rust. De inhoud buiten huiselijk kring verspreiden zonder onze schriftelijke toestemming is dus niet toegestaan.

Artikel 12. Social media marketing

 1. Onder Social media Marketing verstaan wij het instellen, optimaliseren en onderhouden van advertenties op social media kanalen (waaronder maar niet beperkt tot Facebook, Instagram, Pinterest & TikTok) die door ons namens jou worden uitgevoerd.

 2. Je dient te beschikken over een eigen advertentieaccount op het betreffende social media platform en je geeft ons toegang in de rol van ‘redacteur’ bij het advertentieaccount. Wij worden nooit de eigenaar of verantwoordelijke van dat advertentieaccount en jij blijft altijd zelf verantwoordelijk, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 3. Je zult ons altijd voorzien van beeldmateriaal van voldoende kwaliteit, in het gewenste bestandsformaat, waar wij over kunnen adviseren. Als de foto’s een lage kwaliteit en/of resolutie hebben en de advertentie als gevolg wordt geweigerd of niet het beoogde resultaat leidt, komt dit voor jouw rekening en risico.

 4. Voor het delen van beeldmateriaal kunnen wij staan op het gebruik van een gezamenlijke online drive, bijvoorbeeld Google Drive of kunnen wij ervoor kiezen om bestanden te laten verzenden door WeTransfer.

 5. In sommige gevallen is het noodzakelijk om een “pixel” en conversion API van het social media platform te installeren op de website, waarbij ook een domein verificatie moet worden uitgevoerd. Bij WordPress sites kunnen wij dit in overleg voor onze rekening nemen. Bij andere sites dan Wordpress, ben je hier zelf verantwoordelijk voor.

 6. Afhankelijk van het doel van de advertenties, zul jij zelf een goede “bedankpagina” en/of “landingspagina” hebben, zodat wij de resultaten zo nauwkeurig mogelijk kunnen meten.

 1. Social media marketing is onderworpen aan de (algemene) voorwaarden en beleidsregels van het betreffende social media platform. De voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de betreffende site van het platform. Je zult je aan het gestelde in die voorwaarden en beleidsregels houden. Handel je hiermee in strijd, dan zijn wij niet aansprakelijk voor jouw handelen of nalaten en de gevolgen daarvan.

 2. De doorlooptijd bij het opzetten van campagnes is afhankelijk van meerdere factoren en omstandigheden, waaronder maar niet uitsluitend de kwaliteit van de door jou verstrekte gegevens en informatie en je eigen medewerking of die van relevante derden.

 3. Wij werken volgens de richtlijnen van de aanbieders. Wij spannen ons naar beste inzicht en vermogen in voor het bereiken van

  optimale resultaten met de advertenties, maar staan niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Al onze mededelingen over

  de mogelijke resultaten van onze werkzaamheden zijn daarom indicatief van aard, zonder dat jij daaraan rechten kan ontlenen.

 4. Onverminderd de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs door ons, ligt de bewijslast (dat de werkwijze niet zou voldoen aan wat in redelijkheid mag worden verwacht, of schriftelijk is overeengekomen of aan wat van een redelijk handelend en bekwaam soortgelijk

  bedrijf mag worden verwacht, bij jou.

 5. Het is jou niet toegestaan onze werkwijze, methoden, technieken en/of de inhoud van de adviezen of rapportages op welke manier

  dan ook openbaar maken althans om (inzage) te verstrekken in, tenzij wij hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.

 6. Jouw website dient altijd te beschikken over een geldig SSL certificaat. Dit kun je laten verzorgen door jouw hostingprovider. Als wij

  een SSL certificaat moeten installeren voor jou, komen de kosten daarvan voor jouw rekening.

 7. Wij proberen jou inzicht te geven in de behaalde resultaten met betrekking tot conversiepercentages en overige statistieken. Vanwege

  eventuele technische beperkingen in de door jou gebruikte CMS of hosting systemen, kunnen wij niet garanderen dat wij jou altijd

  conversiepercentages en overige statistieken kunnen verstrekken.

 8. Als er voor het adverteren een klantenbestand wordt gebruikt, ben jij altijd verantwoordelijk voor het aanleveren van mailadressen die

  gebruikt worden voor het uitvoeren van e-mailmarketingcampagnes. Je zult alleen mailadressen gebruiken die in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving zijn verkregen. Je garandeert in ieder geval dat de bedoelde mailadressen doormiddel van een dubbele opt-in verkregen zijn en dat als een betrokkene op enig moment zijn toestemming intrekt, jij dit mailadres direct verwijdert uit de door ons te gebruiken mailadressen voor het uitvoeren van e-mailmarketing.

Artikel 13. Zoekmachine optimalisatie (SEO) & SEA

 1. SEO beperkt zich tot de vindbaarheid in zoekmachines in Nederland.

 2. Het is inherent aan SEO dat resultaten niet direct zichtbaar zijn.

 3. Adverteren beperkt zich tot het adverteren in Google en aan Google gerelateerde partnersite en het strekt zich niet uit tot andere

  zoekmachines, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 4. Je zult ons van de benodigde informatie en gegevens voorzien zoals informatie en/of documentatie over jouw onderneming,

  producten en/of diensten.

 5. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van leads die zich aandienen na bezoek aan de website via het

  contactformulier, via e-mail of telefonisch.

 6. De kosten voor het adverteren bestaan enerzijds uit de vergoeding die door ons in rekening worden gebracht voor het inrichten en

  beheren van de campagne en anderzijds uit de advertentiekosten die in rekening worden gebracht door de betreffende zoekmachine. Hiervoor dien je zelf de betalingsgegevens goed in te stellen of die gegevens aan ons door te geven, zodat wij dit kunnen instellen voor jou. In sommige gevallen én na schriftelijk overleg, kunnen wij dit proces ook via ons laten lopen. In dat geval factureren wij altijd vooraf.

 7. Wij zijn vrij in de wijze waarop wij onze werkzaamheden uitvoeren. Wij bepalen alles zelfstandig en wij bepalen ook hoe het beschikbare klikbudget wordt besteed. Wij zijn niet gehouden tot rapportage anders dan vermeld in lid 2 van dit artikel.

 8. Adverteren in online zoekmachines is onderworpen aan de (algemene) voorwaarden en beleidsregels van de betreffende zoekmachine, zoals die gelden. Jij zult je aan die voorwaarden en regels houden. De voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de betreffende site. Handel je hiermee in strijd, dan zijn wij niet aansprakelijk voor jouw handelen of nalaten en de gevolgen daarvan.

 9. Facturen voor de verbruikosten worden aan jou verzonden. Als je tussentijds inzicht wilt hebben in die kosten, kunnen wij daar inzicht in geven.

 10. Wij werken volgens de richtlijnen van de aanbieders. Wij spannen ons naar beste inzicht en vermogen in voor het bereiken van het beoogde resultaat, maar staan niet in voor het daadwerkelijk bereiken daarvan. Al onze mededelingen over de mogelijke resultaten van onze werkzaamheden zijn daarom indicatief van aard, zonder dat jij daaraan rechten kan ontlenen.

 11. Onverminderd de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs door ons, ligt de bewijslast (dat de werkwijze niet zou voldoen aan wat in redelijkheid mag worden verwacht of schriftelijk is overeengekomen of wat van een redelijk handelend en bekwaam soortgelijk bedrijf mag worden verwacht) helemaal bij jou.

Artikel 14. Annulering, ontbinding & tussentijdse opzegging door jou

 1. Na ondertekening en retourzending van de offerte kun je de Overeenkomst niet meer kosteloos annuleren of tussentijds opzeggen, tenzij anders overeengekomen.

 2. Wil je annuleren of tussentijds opzeggen en hebben wij nog geen werkzaamheden uitgevoerd, dan mogen wij altijd minimaal 50% van het betaalde en/of geoffreerde bedrag als annuleringsvergoeding in rekening brengen.

 3. Wil je onze overeenkomst tussentijds opzeggen of annuleren en hebben wij al wel werkzaamheden uitgevoerd, dan heb je helaas geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden en/of wij mogen het openstaande bedrag factureren. Ook als nog niet alle diensten zijn uitgevoerd. Je zult dus 100% van het geoffreerde bedrag voldoen.

 4. Tussentijdse opzegging kan alleen via e-mail naar info@pittigbakkie.nl.

 5. Ten aanzien van de online training geldt dat zodra de (online) betaalprocedure succesvol en volledig is afgerond, het voor jou niet

  meer mogelijk is de overeenkomst te annuleren, dit omdat de content al voor jou beschikbaar is, ongeacht of je de inhoud gebruikt

  hebt of niet. Je komt expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 6. Ten aanzien van het bouwen van een website/webshop, geldt dat als je wilt annuleren of tussentijds wilt opzeggen en als wij nog geen werkzaamheden hebben uitgevoerd, wij altijd 50% van het betaalde en/of geoffreerde bedrag in rekening brengen. Wil je tussentijds opzeggen of annuleren en hebben wij al wel werkzaamheden uitgevoerd, dan ben je verplicht het volledige overeengekomen bedrag

  te betalen. Ook als nog niet alle diensten zijn uitgevoerd.

 1. Ten aanzien van het afnemen van een strippenkaart geldt dat na succesvol en volledig afronden van de (online) betaalprocedure, het niet meer mogelijk is de dienst te annuleren en er bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

 2. Ten aanzien van jouw opdracht aan ons voor wat betreft de maandelijkse marketingwerkzaamheden (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot campagnes, SEO & SEA), geldt dat je de overeenkomst aangaat voor in ieder geval drie maanden en daarom ook pas kunt opzeggen ná drie maanden, met inachtneming van de opzegtermijn van een maand (voor de eerste van de nieuwe kalendermaand). Er bestaat geen recht op restitutie bij reeds betaalde gelden.

 3. Voor andere diensten dan in dit artikel genoemd, geldt dat het jouw vrij staat om de opdracht aan ons op elk gewenst moment te beëindigen. Als je in dat geval de opdracht intrekt, ben je verplicht het verschuldigde bedrag en de door ons gemaakte onkosten te betalen.

 4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de (gewijzigde) overeenkomst levert aan onze kant geen wanprestatie op. Het is voor jou dus geen grond om de overeenkomst te annuleren, op te zeggen of (tussentijds) te ontbinden.

Artikel 15. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging door Pittig Bakkie

 1. Wij mogen de nakoming van onze verplichtingen opschorten of de overeenkomst (eventueel per direct te) ontbinden, als jij verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet optijd nakomt of dat wij een goede reden hebben om te vrezen dat jij in jouw verplichtingen zal tekortschieten. Dit zonder enige verplichting voor ons tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling of terugbetaling van het door jou betaalde bedrag.

 2. Wij mogen de overeenkomst ontbinden als er zulke omstandigheden zijn, dat nakoming onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Dit is (onder andere) het geval als jij niet (voldoende) meewerkt aan de uitvoering van de overeenkomst. Dit zonder enige verplichting voor ons tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling of terugbetaling van het al door jou betaalde bedrag.

 3. Bij liquidatie, insolventie of surseance van betaling van jou, zijn jouw verplichtingen direct opeisbaar. Dit zonder enige verplichting voor ons tot een betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling of terugbetaling van het door jou betaalde bedrag.

 4. Bij tussentijdse opzegging, opschorting en ontbinding geldt dat alleen wij plug-ins, templates en licenties mogen verwijderen. Jij mag dit niet doen zonder schriftelijke toestemming van ons. Je verwijdert ons bovendien pas als beheerder, nadat wij dit aangeven. Doe je dit eerder, dan is ben je ons een nadere schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 16. Klachtenregeling

 1. Wij vinden een klacht heel vervelend! Maak een klacht uiterlijk 7 dagen na ontdekking van het feit waar de klacht op ziet, schriftelijk bij ons bekend via support@pittigbakkie.nl.

 2. Zorg ervoor dat jouw klacht een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat wij in staat zijn om adequaat te reageren. Dit doen wij uiterlijk binnen 21 werkdagen.

 3. Een klacht kan er niet toe leiden dat wij andere werkzaamheden zullen verrichten dan overeengekomen.

Artikel 17. Aansprakelijkheid & vrijwaring

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door ons ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van onze diensten, verleen je ons de bevoegdheid om als een door ons ingeschakelde derde diens aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking ook namens jou te aanvaarden.

 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade zoals: bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.

 3. Als wij al aansprakelijk worden gehouden, zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door jou is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen, waarbij de schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg moet zijn van ons handelen.

 4. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Als de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of als wij niet zijn verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het door jou betaalde factuurbedrag met een maximum van € 2500,–.

 5. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde. Ook sluit dit artikel geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 6. Elk recht op vergoeding van schade door ons veroorzaakt, vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

 7. Je garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van voorgenoemde gegevens. Je vrijwaart ons tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op rechten van derden.

 8. Je vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ons geleverde diensten.

Artikel 18. Overmacht

 1. Van overmacht aan onze zijde is sprake als wij worden verhinderd om onze verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend beperkt tot internetstoring, virusinfecties of hack, stroomstoring, weersomstandigheden, oorlog, natuurrampen, verkeersstoring, epidemieën en pandemieën, stakingen, diefstal, brand, ziekte, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden (zoals social media kanalen) óf als een bepaald kanaal “ineens” uit de lucht gaat.

 2. Onder overmacht verstaan wij ook iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer van ons kan worden verlangd (die dag of op dat moment). Maar ook een niet-toerekenbare tekortkoming van derden waarvan wij afhankelijk zijn.

 1. Voor zolang de overmacht duurt, mogen wij onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als de overmacht periode langer duurt dan 60 dagen, hebben wij allebei het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wij zijn dan niet verplicht om eventuele schade als gevolg van overmacht aan elkaar te vergoeden. Ook niet als wij door die overmacht een bepaald voordeel genieten.

 2. Voor zover wij op het moment waarop de overmacht begon, al gedeeltelijk verplichtingen zijn nagekomen of die nog kunnen nakomen, hebben wij het recht om eventueel dat gedeelte al te declareren. Jij bent dan gehouden om die declaratie te voldoen alsof het een aparte overeenkomst zou zijn.

Artikel 19. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Wij nemen de verplichting op ons tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van onze overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie die wij aan elkaar ter beschikking hebben gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Wij zullen de aan elkaar verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen, waarvan het vertrouwelijke karakter mag worden verondersteld.

Artikel 20. Intellectuele eigendom

 1. Wij behouden alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, handleidingen etc.

 2. De genoemde intellectuele eigendomsrechten mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of anders worden gebruikt dan afgesproken. Elk gebruik van een werk dat niet is afgesproken, beschouwen wij als een inbreuk.

 3. Bij inbreuk krijg je een waarschuwing met het verzoek de inbreuk te stoppen. Wij eisen voor de inbreuk een vergoeding ter hoogte van minimaal driemaal de door ons gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.

 4. Daarnaast verbeur je een bedrag ad 5% van de in lid 4 genoemde vergoeding voor elke dag dat de overtreding duurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

 5. Het verbeuren van de in lid 4 van dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan onze overige rechten, waaronder het recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21. Persoonsgegevens

 1. Als wij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis moeten nemen van persoonsgegevens, zul jij gegevens die wij niet nodig hebben, zoveel mogelijk weglaten of onleesbaar maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige manier overdragen. Dit geldt onverminderd onze verplichting om de aan ons verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.

 2. Jij staat er voor in dat onze verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).

 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet door jou naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Artikel 22. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

 1. Op onze rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen ons mochten ontstaan zullen onderling en in goed overleg worden opgelost.

 3. Alle geschillen die niet in onderling en goed overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de

Rechtbank Gelderland, locatie Nijmegen.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig op overeenkomsten aangegaan vanaf 18 juli 2022